Μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας παραλίας Δήμου Μεθώνης


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας

Φορέας : Δήμος Μεθώνης

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2010 – 2011

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορά στη διερεύνηση και στο σχεδιασμό των παράκτιων έργων για την προστασία της παραλίας του Δήμου Μεθώνης από την διάβρωση που προκαλείται από την έντονη κυματική δράση. Μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και διερευνήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις έργων για την αποτροπή της διάβρωσης. Δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των έργων λαμβάνοντας υπόψη το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής (NATURA). Το συνολικό μήκος της ακτής που μελετήθηκε ήταν 2,6Km.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων
  • Aκτομηχανική μελέτη
  • Ιζηματολογική μελέτη
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Περιγραφή έργων:
  • Έξι έξαλοι κυματοθραύστες μήκους 110,0m, 110,0m, 100,0m, 100,0m, 120,0m και 125,0m αντίστοιχα
  • Τέσσερις ύφαλοι κυματοθραύστες μήκους 120,0m, 110,0m, 100,0m και 110,0m αντίστοιχα
  • Ενίσχυση υφιστάμενων βραχωδών εξάρσεων με φυσικούς ογκολίθους σε μήκος 100,0m
Κόστος κατασκευής: 6.000.000,00€