Υδραυλικά Έργα
Κατηγορίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Σχεδιασμός και μελέτες ανάπτυξης :
  A) Ύδρευση - Άρδευση - Εγγειοβελτιώσεις
  • Δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης
  • Ανάλυση και Πρόβλεψη υδατικών αναγκών
  • Διαχείριση υδάτινων πόρων
  • Βελτιστοποίηση δικτύων
  • Έργα διευθέτησης, οριοθέτησης και προστασίας πρανών ρεμάτων
  • Φράγματα και ταμιευτήρες
  • Υδρολογικές προσομοιώσεις
  • Δίκτυα άρδευσης
  • Μελέτη έργων επαναχρησιμοποίησης υδάτων
  • Αντιπλημμυρικά έργα
  • Υδάτινοι πόροι
  • Υδρολογικές μελέτες
  • Ροή υπογείων υδάτων
  • Ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων
  B) Αποχέτευση - Αποστράγγιση , Επεξεργασία λυμάτων
  • Μελέτες Διαχείρισης αστικών λυμάτων (δίκτυα, Ε.Ε.Λ., έργα διάθεσης κλπ)
  • Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
  • Διαχείριση απορροής ομβρίων
  • Μελέτες δικτύων ομβρίων υδάτων
 • Οριστικές μελέτες έργων
 • Αναγνωριστικές μελέτες και Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Έργα πολιτικού Μηχανικού
 • Αριθμητικές προσομοιώσεις
 • Διαχείριση έργων
 • Συντονισμός σχεδιασμού
 • Μελέτη εφαρμογής έργων
 • Σχεδιασμός, Τεχνικές προδιαγραφές και Τεύχη Δημοπράτησης
 • Σύνταξη προϋπολογισμού κατασκευής
 • Κατασκευασιμότητα έργων
 • Εμπειρογνωμοσύνες
 • Επίβλεψη κατασκευής
 • Υπηρεσίες συμβούλου