Προφίλ


Η Εταιρεία

Η εταιρεία M.G. FRANGOU consultants & engineers εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων, στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, στην διενέργεια πραγματογνωμοσύνων, στην επίβλεψη κατασκευής και στην διαχείριση έργων, σε θέματα αφενός τεχνικά και αφετέρου περιβαλλοντικά, με αντικείμενο το υδάτινο και θαλάσσιο περιβάλλον.

Ιδρύθηκε το 1989 από την Μαριλένα Φράγκου, Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ και είναι εξειδικευμένο γραφείο μελετών με έδρα τον Πειραιά.

Το βασικό πλαίσιο λειτουργίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τόσο προς τους  Δημόσιους,  όσο και τους Ιδιωτικούς Φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της επιτυγχάνεται μέσω της άριστης οργάνωσης, της επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού και της σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής.

Η εταιρεία M.G. FRANGOU consultants & engineers αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους τομείς της εξειδίκευσης της από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και την επίβλεψη κατασκευής. Παρέχει με συνέπεια τις βέλτιστες τεχνικές και περιβαλλοντικές λύσεις μέσα σε δεδομένα χρονικά και οικονομικά πλαίσια.

Οι βασικοί τομείς μελέτης/έρευνας στους οποίους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον είναι :

 • Λιμενικών και Θαλασσίων Έργων
 • Προστασίας και Διαχείρισης Παρακτίων Ζωνών
 • Υδραυλικών Έργων
 • Περιβαλλοντικών Έργων


Η εταιρεία M.G. FRANGOU consultants & engineers διευρύνει διαρκώς την εμπειρία της με την δημιουργία μόνιμων συνεργασιών με πολλές άλλες εταιρείες και οργανισμούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Ποιότητα

Η εταιρεία MGFRANGOU consultants & engineers θεωρεί, ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία της.

Η πολιτική ποιότητας της εταιρίας είναι να παρέχει μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, στο πλαίσιο των τομέων που εξειδικεύεται, οι οποίες να ανταποκρίνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις των πελατών της, μέσα στα πλαίσια των συμφωνιών που συνάπτει με αυτούς.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί ως προς το πρότυπο ISO 9001:2015 και πλέον εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 με αριθμό πιστοποίησης MIRTEC01-30-000201CER11.1072100706 καθώς επίσης και ISO 14001:2015 όπου εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 με αριθμό πιστοποίησης MIRTEC01-30-000201CER11.2072100707

Προκειμένου να διατηρήσει την πολιτική της βελτίωσης της συνεχούς ποιότητας, η M.G.FRANGOU Consultants & Engineers, παρακολουθεί την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της, και:

 • Διατηρεί ένα σύστημα ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001: 2015 & ISO 14001:2015
 • Φροντίζει για την κατανόηση, την υλοποίηση, τη διατήρηση και τη δέσμευση σε αυτή την πολιτική από όλο το προσωπικό της εταιρείας
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την ικανοποίηση των πελατών της
 • Φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της και την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για την άρτια λειτουργικότητά της
 • Καθορίζει σε τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες απαιτήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας σε όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά στάδια
 • Ακολουθεί ενεργό πολιτική πρόληψης εμφάνισης προβλήματος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • Τηρεί αρχεία και αντικειμενικά στοιχεία για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας
 • Αξιολογεί την απόδοσή της με εκείνη των ανταγωνιστών της, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα κόστους.
 • Ανασκοπεί, επικαιροποιεί και βελτιώνει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις ποιότητας πληρούνται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στα ακόλουθα :

 • Παροχή υψηλής στάθμης μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με επαγγελματισμό, ειλικρίνεια και ήθος.
 • Αρωγή προς τους πελάτες μας για την επίτευξη των στόχων τους με την ανάπτυξη συνεχών και ισχυρών σχέσεων συνεργασίας.
 • Αναγνώριση της προσφοράς των υπηρεσιών μας για την τεχνικοοικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση τους.
 • Διαρκής ενημέρωση του προσωπικού σε επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και ποιότητας των παραδοτέων.
 • Σεβασμός στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι:

 • Η εκπόνηση μελετών και σχεδίων
 • Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
 • Η επίβλεψη κατασκευών
 • Η διαχείριση έργων του ύδατος, της θάλασσας, και του περιβάλλοντος

Εμπειρία

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΑΤΟΣ

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

 • Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Ύδρευση και επεξεργασία νερού
 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
 • Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων
 • Αποχέτευση και αποστράγγιση οδοποιΐας - σιδηροδρόμων
 • Αρδευτικά έργα
 • Ταμιευτήρες - Φράγματα
 • Λιμνοδεξαμενές
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Μαθηματικές προσομοιώσεις

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

 • Εμπορικοί - επιβατικοί λιμένες
 • Αλιευτικά καταφύγια
 • Λιμένες μικρών σκαφών
 • Μαρίνες και καταφύγια τουριστικών σκαφών
 • Λιμένες εμπορικών επιχειρήσεων - Λιμενικές εγκαταστάσεις
 • Ναυπηγεία - Λιμενικά έργα ναυπηγοεπισκευής
 • Παράκτια έργα
 • Αντιπροσαμμωτική προστασία
 • Αντιδιαβρωτική προστασία
 • Μαθηματικές προσομοιώσεις (κυματικής διάδοσης, στερεομεταφοράς, κλπ)
 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες λιμένων
 • Προγραμματικός σχεδιασμός (Master plan) λιμένων
 • Θαλάσσιες μεταφορές
 • Θαλάσσιος τουρισμός

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Περιβαλλοντική διάγνωση
 2. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 3. Ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός σχεδιασμός υδάτινων πόρων
 4. Ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός σχεδιασμός παράκτιων και θαλάσσιων ζωνών.

Δυνατότητες

 • Μελέτες παρακολούθησης (monitoring) παράκτιου περιβάλλοντος
 • Μελέτες διεργασιών και λειτουργίας έργων (παράκτιων, θαλάσσιων και υδραυλικών)
 • Μελέτες εξυγίανσης υδατικών συστημάτων
 • Τοπογραφικές - Βυθομετρικές αποτυπώσεις