Παράκτια Έργα
Κατηγορίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Παράκτιες διεργασίες
  • Διάδοση κυματισμού
  • Ανάλυση στερεομεταφοράς κατά μήκος και κάθετα στην ακτή
  • Μελέτη διάβρωσης και προσάμμωσης παράκτιας ζώνης
  • Ισοζύγιο θαλασσίων ιζημάτων
  • Εξέλιξη ακτογραμμής
  • Σχεδιασμός αποκατάστασης ακτών
  • Σχέδια διαχείρισης παράκτιας ζώνης
  • Ανάλυση παλίρροιας, ρευμάτων και ανέμων
  • Αλληλεπίδραση παλίρροιας και εκβολών
  • Ανάλυση εκβολής στην παράκτια ζώνη
  • Μελέτη βυθοκόρησης και διάθεσης βυθοκορημάτων
  • Ανάλυση επιπτώσεων παράκτιων έργων
 • Αριθμητικές Προσομοιώσεις
  • Ρήχωση και Διάθλαση κυματισμών
  • Φασματική ανάλυση κυματισμών
  • Κυματική διείσδυση / διαταραχή
  • Πρόβλεψη ανάπτυξης κυματισμών
  • Κύματα καταιγίδας
  • Δράσεις κυμάτων επί κατασκευών
  • Στερεομεταφορά κατά μήκος και κάθετα στην ακτή
  • Υδροδυναμική προσομοίωση
  • Ανάλυση ποιότητας και υδάτινης κυκλοφορίας
  • Προσομοίωση υδάτινων διεργασιών