Λιμενικά Έργα
Κατηγορίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Διαχείριση έργων και επίβλεψη κατασκευής
 • Επιτόπου ερευνητικές εργασίες
 • Αναγνωριστικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας
 • Μελέτες Προγραμματικού Σχεδιασμού Λιμένων (Master Plan) και σχεδιασμού παράκτιων έργων
 • Σχεδιασμός και μελέτες ανάπτυξης :
  • Λιμενικών έργων
  • Γεωτεχνικών ερευνών
  • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Εργων Πολιτικού Μηχανικού
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός
 • Διαχείριση απορριμάτων και αποβλήτων λιμένων
 • Βυθοκορήσεις και διάθεση βυθοκορημάτων
 • Κύματα, ρεύματα, θαλάσσια ιζήματα, ποιότητα υδάτων
 • Αριθμητικές προσομοιώσεις
  • Κυμάτων
  • Ρευμάτων
  • Ιζημάτων και φερτών υλών
  • Πρόβλεψη ποιότητας υδάτων
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα περιβάλλοντος
 • Οριστικές μελέτες έργων
 • Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών δημοπράτησης
 • Υπολογισμός κόστους κατασκευής έργων υποδομής
 • Αδειοδότηση – Νομιμοποίηση έργων
 • Έλεγχος κατασκευών
 • Αξιολόγηση έργων
 • Εμπειρογνωμοσύνες