Προστασίας τοίχου αντιστήριξης παραλιακής οδού ακτής Κούνδουρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Αγ. Νικολάου και ανάπλαση της παραλίας έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδος «ΕΡΜΗΣ ΑΕ»


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Αγιος Νικόλαος Κρήτης

Φορέας : ΕΡΜΗΣ ΑΕ

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2003

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στον Ορμο του Αγίου Νικολάου στις βόρειες ακτές της Κρήτης. Η θέση του έργου βρίσκεται εντός της ζώνης Λιμένος του Αγίου Νικολάου και έμπροσθεν των ξενοδοχειακών μονάδων «ΕΡΜΗΣ» και «ΚΟΡΑΛΙ», στα βραχώδη βορειοδυτικά παράλια του όρμου του Αγ. Νικολάου. Κατά μήκος όλης της ακτής είχε κατασκευαστεί κατακόρυφο τοιχίο αντιστηρίξεως της παραλιακής οδού, και κατασκευάστηκε μικρός μώλος εκ σκυροδέματος, με σκοπό την προστασία της ακτής από την διάβρωση, αλλά ταυτόχρονα την συγκέντρωση άμμου στην παραλία. Ο μώλος δεν λειτούργησε όπως αναμενόταν και το τοιχίο υπέστη υποσκαφές από την κυματική δράση.

Η ακτομηχανική μελέτη περιελάμβανε τα ακόλουθα :

  • Συλλογή στοιχείων : α) κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής (π.χ. ανεμολογικά στοιχεία, όμβριες απορροές κλπ) προκειμένου να υπολογιστεί το κυματικό κλίμα στα βαθιά, β) αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών για την ανάλυση της εξέλιξης της ακτογραμμής.
  • Αριθμητική προσομοίωση : Προσομοιώθηκε η διάδοση των κυματισμών προς την περιοχή των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθλαση, τη ρήχωση και τη θραύση των κυματισμών.
  • Ιζηματολογική αναγνώριση : Λήφθησαν στοιχεία ιζήματος του θαλασσίου πυθμένα.
  • Τεχνητές παραλίες : Υπολογίστηκε η κατάλληλη διάμετρος του υλικού τεχνητής αναπλήρωσης για την αναπλήρωση της ακτής με ίζημα με χρήση μοντέλων μαθηματικής προσομοίωσης (SBEACH).