Καταφύγιο τουριστικών σκαφών «ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Πάνορμο Ρεθύμνου

Φορέας : «ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2009

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Στα πλαίσια της ακτομηχανικής μελέτης, έγινε α) αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης των κυματισμών από τα βαθιά προς την περιοχή μελέτης και β) αριθμητική προσομοίωση τεχνητών παραλιών.

  • Αριθμητική προσομοίωση κυματισμών : Ο υπολογισμός της διάδοσης του κύματος έγινε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου CGWAVE το οποίο επιλύει την εξίσωση ήπιων κλίσεων (mild slope equation), παραβολικής μορφής και βασίζεται στη μέθοδο των Xu, Panchang και Demirbilek (1996), λαμβάνοντας υπόψη την διάθλαση, περίθλαση και ανάκλαση του κυματισμού. Υπολογίστηκε α) η διάδοση του κυματισμού στην παράκτια ζώνη και β) η διάδοση του κυματισμού στα κρηπιδώματα των λιμενικών έργων, γ) η υπερπήδηση του κυματισμού, δ) ο τρόπος κατασκευής της εξωτερικής θωράκισης των λιμενικών έργων. Μελετήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις έργων έτσι ώστε αφενός να μην προκαλούνται δυσμενείς ακτομηχανικές επιπτώσεις στις παρακείμενες ακτές και αφετέρου το ύψος κύματος στα νέα κρηπιδώματα να μην υπερβαίνει τα 0,30m.
  • Προσομοίωση τεχνητών παραλιών : Η ευστάθεια της διατομής και η κατάλληλη διάμετρος ιζήματος για την κατασκευή των αποσβεστικών παραλιών έγινε με εφαρμογή του μοντέλου SBEACH, το οποίο υπολογίζει το ρυθμό μεταβολής της ακτής και το εγκάρσιο προφίλ του πυθμένα, λαμβάνοντας υπόψη την κλίση, την ποιότητα του πυθμένα (μέση διάμετρο ιζήματος) και τα χαρακτηριστικά των κυματισμών (ύψος, περίοδος, γωνία διάδοσης). Η χρονοσειρά των κυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καταρτίσθηκε από στατιστικά ανεμολογικά στοιχεία 40 ετών.