Περιβαλλοντική μελέτη για τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας παραλίας Δήμου Αίπειας


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Παραλία Δήμου Αίπειας Μεσσηνίας

Φορέας : Αναπτυξιακή εταιρεία Μεσσηνίας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2010-2013

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορά στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων για την παράκτια προστασία της περιοχής. Μελετήθηκαν οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον πριν και μετά την κατασκευή των έργων. Δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των έργων λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εγκρίθηκε με την απόφαση Α.Π. οικ. 203622/05-12-12)
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Υποβλήθηκε)
Περιγραφή έργων:
  • Τρεις ύφαλοι κυματοθραύστες μήκους 90,0m έκαστος
  • Ένας πρόβολος μήκους 150,0m
  • Ενίσχυση υφιστάμενου προβόλου στην ρίζα του προσήνεμου μώλου του λιμενίσκου του Αγίου Ανδρέα με φυσικούς ογκολίθους
  • Ενίσχυση μήκους 90,0m των υφιστάμενων βραχωδών υφάλων, οι οποίοι σχηματίζονται νότια του λιμενίσκου του Αγίου Ανδρέα.
Κόστος κατασκευής: 2.500.000,00€