Περιβαλλοντική μελέτη για το Καταφύγιο τουριστικών σκαφών της «ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Πάνορμο Ρεθύμνου

Φορέας : «ΑΦΟΙ ΤΡΟΥΛΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2012

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Με την διαδικασία εκπόνησης των περιβαλλοντικών μελετών, διερευνώνται οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον πριν και μετά την κατασκευή των έργων του καταφυγίου για την εξυπηρέτηση 30 σκαφών. Στη μελέτη που εκπονήθηκες λαμβάνεται υπόψη ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της «ΤΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» και σε συνδυασμό με την πολιτική της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος, διαπιστώνεται αν οι προτεινόμενες εργασίες είναι σύμφωνες με τις χωροταξικές και κοινωνικές απαιτήσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου, την ασφάλεια και με την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εγκρίθηκε με την απόφαση 1811/16-04-13)
Περιγραφή έργων:
  • Μώλος συνολικού μήκους περίπου 138,0m με εσωτερικό κρηπίδωμα μήκους περίπου 78,0m
  • Μώλος συνολικού μήκους περίπου 110,0m με εσωτερικό κρηπίδωμα, συνολικού μήκους περίπου 64,0m
  • Μικρός πρόβολος, μήκους περίπου 30m, νότια και δυτικά του μώλου, για τον εγκιβωτισμό της αποσβεστικής παραλίας
  • Κατασκευή θωράκισης από φυσικούς ογκολίθους, μήκους περίπου 47,0m
  • Αποσβεστικές παραλίες, στις ρίζες των δύο μώλων, μήκους περίπου 45,80m και 77,0m αντίστοιχα
  • Διαμόρφωση και ανάπλαση χερσαίου χώρου, για την δημιουργία χώρων προσπελάσεως, πρασίνου και λιθόστρωσης
  • Βοηθητικό κτήριο, διαστάσεων 7,0x12,0 που θα διαθέτει γραφείο Διοίκησης, τουαλέτες, αποθήκη κλπ βοηθητικές εγκαταστάσεις
  • Όλα τα απαραίτητα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, όπως παροχές νερού, ηλεκτρικού, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, περισυλλογής λυμάτων, ελαιωδών καταλοίπων, απορριμμάτων κλπ
  • Όλα τα κρηπιδώματα θα εξοπλιστούν με δέστρες και ελαστικά παραβλήματα για την ασφάλεια των σκαφών
Κόστος κατασκευής: 5.500.000,00€