¨Προστασίας τοίχου αντιστήριξης παραλιακής οδού ακτής Κούνδουρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Αγ. Νικολάου και ανάπλαση της παραλίας έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδος «ΕΡΜΗΣ ΑΕ»


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Αγιος Νικόλαος Κρήτης

Φορέας : ΕΡΜΗΣ ΑΕ

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2003

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Στα πλαίσια της ακτομηχανικής μελέτης, έγινε α) αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης των κυματισμών από τα βαθιά προς την περιοχή μελέτης και β) αριθμητική προσομοίωση τεχνητής παραλίας με αναπλήρωση.

  • Αριθμητική προσομοίωση κυματισμών : Ο υπολογισμός του κυματικού κλίματος στα βαθιά έγινε με εφαρμογή του μοντέλου SMB και η διάδοση προς την παράκτια ζώνη και την περιοχή της παραλίας έγινε με εφαρμογή του αριθμητικού μοντέλου SBEACH.
  • Αριθμητική τεχνητών παραλιών : Η ευστάθεια της διατομής και η κατάλληλη διάμετρος ιζήματος για την κατασκευή της αναπλήρωσης της παραλίας έγινε με εφαρμογή του μοντέλου SBEACH, το οποίο υπολογίζει το ρυθμό μεταβολής της ακτής και το εγκάρσιο προφίλ του πυθμένα, λαμβάνοντας υπόψη την κλίση, την ποιότητα του πυθμένα (μέση διάμετρο ιζήματος) και τα χαρακτηριστικά των κυματισμών (ύψος, περίοδος, γωνία διάδοσης). Η χρονοσειρά των κυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καταρτίσθηκε από στατιστικά ανεμολογικά στοιχεία 36 ετών.