Αντιδιαβρωτική προστασία έμπροσθεν του ξενοδοχείου 'VENUS BEACH HOTEL'


Χώρα / Περιοχή : Κύπρος / Πάφος

Φορέας : LORDOS & FLORENTIADIS LTD

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2000

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Στα πλαίσια της ακτομηχανικής μελέτης, έγινε αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης των κυματισμών από τα βαθιά προς την περιοχή μελέτης

  • Αριθμητική προσομοίωση κυματισμών : Ο υπολογισμός της διάδοσης του κύματος έγινε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου CGWAVE το οποίο επιλύει την εξίσωση ήπιων κλίσεων (mild slope equation), παραβολικής μορφής και βασίζεται στη μέθοδο των Xu, Panchang και Demirbilek (1996), λαμβάνοντας υπόψη την διάθλαση, περίθλαση και ανάκλαση του κυματισμού. Υπολογίστηκε η διάδοση του κυματισμού στην παράκτια ζώνη. Μελετήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις έργων.