Ανάπλαση παραλίας Αργασίου


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Ζάκυνθος

Φορέας : Δήμος Ζακύνθου

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2004

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Στα πλαίσια της ακτομηχανικής μελέτης, έγινε α) αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης των κυματισμών από τα βαθιά προς την περιοχή μελέτης και β) αριθμητική προσομοίωση στερεομεταφοράς υπό την κυματική δράση, γ) αριθμητική προσομοίωση εξέλιξης ακτογραμμής

  • Αριθμητική προσομοίωση κυματισμών : Ο υπολογισμός της διάδοσης του κύματος έγινε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου CGWAVE το οποίο επιλύει την εξίσωση ήπιων κλίσεων (mild slope equation), παραβολικής μορφής και βασίζεται στη μέθοδο των Xu, Panchang και Demirbilek (1996), λαμβάνοντας υπόψη την διάθλαση, περίθλαση και ανάκλαση του κυματισμού. Υπολογίστηκε η διάδοση του κυματισμού στην παράκτια ζώνη. Μελετήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις έργων.
  • Αριθμητική προσομοίωση στερεομεταφοράς : Η προσομοίωση της στερεομεταφοράς κάθετα και παράλληλα έγινε με χρήση αριθμητικών μοντέλων (Stwave, Genesis, Sbeach). Προσομοιώθηκε η στερεομεταφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και διερευνήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις κάθετων και παράλληλων έργων για την παράκτια προστασία της περιοχής μελέτης. Η χρονοσειρά των κυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καταρτίσθηκε από στατιστικά ανεμολογικά στοιχεία 11 ετών.
  • Αριθμητική προσομοίωση εξέλιξης ακτογραμμής : Προσομοιώθηκε η χρονική εξέλιξη της ακτογραμμής για χρονική περίοδο από ένα έως πέντε έτη, με χρήση αριθμητικού μοντέλου στερεομεταφοράς (GENESIS). Η προσομοίωση έγινε για την υφιστάμενη κατάσταση και για κάθε μία από τις εναλλακτικές διατάξεις έργων. Προτάθηκε η βέλτιστη διάταξη έργων κάθετα και παράλληλα στην ακτή προκειμένου να αποτραπεί η διάβρωση της περιοχής και η συγκράτηση ιζήματος.