Μελέτη επισκευή προβλήτος Λιμένος Πύλου


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Πύλος Ν. Μεσσηνίας

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2004 - 2009

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Ο προβλήτας του λιμένα της Πύλου, υπέστη σημαντικές ζημιές μετά το σεισμό της 18ης Νοεμβρίου του 1997. Οι ζημιές εντοπίζονταν στην διεύρυνση των κατακόρυφων αρμών των τεχνητών ογκολίθων του κρηπιδώματος περιμετρικά του προβλήτα, τη μετατόπιση αυτών, αλλά κυρίως στην καθίζηση και καταστροφή του καταστρώματος του προβλήτα, ιδίως στο τμήμα του ακρομωλίου.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Υποθαλάσσια αυτοψία και βιντεοσκόπηση περιμετρικά του προβλήτα
  • Οριστική μελέτη αποτύπωσης και σύνταξης σχεδίων για την κατάσταση του προβλήτα, και συσχετισμός με την βιντεοσκόπηση που είχε γίνει από το Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, το έτος 1988
  • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων για την αποκατάσταση των ζημιών και σύνταξη Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.
  • Σύνταξη φακελου απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
Περιγραφή έργων:

Στη μελέτη προτάθηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις, εκ των οποίων προκρίθηκε η παρακάτω:

  • Καθαίρεση του υφιστάμενου ανακουφιστικού πρίσματος και η αντικατάσταση του με κίσσηρη
  • Κατασκευή και τοποθέτηση διαφραγματικού τοιχίου στην εσωτερική πλευρά των στηλών του κρηπιδότοιχου
  • Κατασκευή πρίσματος λιθορριπών για την προστασία στο πόδι του προβλήτα έναντι της κυματικής δράσης
  • Ανακατασκευή της ανωδομής και του δαπέδου του προβλήτα, η τοποθέτηση εξοπλισμού π.χ. δέστρες, κρίκους, προσκρουστήρες και κλίμακες
Κόστος κατασκευής: 4.160.000,00€