Μελέτη σκοπιμότητας λιμένος Αιδηψού


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Νήσος Εύβοια

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 12-2009 έως 01-2010

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη εκπονήθηκε σε στάδιο προκαταρκτικής μελέτης και περιελάμβανε τη μελέτη των λιμενικών έργων, την οικονομοτεχνική μελέτη και τη γεωτεχνική μελέτη. Στη μελέτη διερευνήθηκε αφενός η δυνατότητα ανακατασκευής και διαμόρφωσης του κεντρικού λιμένος Αιδηψού, με όλα τα αναγκαία έργα υποδομής και εξωραϊσμού της όψης του, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος λιμένας επαρκών και ασφαλών προδιαγραφών και αφετέρου η μεταφορά του λιμένα σε άλλη θέση και η μετατροπή του υφιστάμενου λιμένα σε τουριστικό.
Ολοκληρωμένα στάδια:
 • Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων του νέου λιμένα και της μετατροπής του υφιστάμενου σε τουριστικό, που συμπεριελάμβανε την οικονομοτεχνική μελέτη και τη γεωτεχνική μελέτη
Περιγραφή έργων: Νέος λιμένας :
 • Κρηπιδώματα συνολικού μήκους 385,0m έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση 5 σκαφών
 • Πλήρης εξοπλισμός των κρηπιδωμάτων με δέστρες και προσκρουστήρες για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών στον λιμένα
 • Χερσαίοι χώροι περίπου 30,0στρ, για την διέλευση / αναμονή / χώρους ελιγμών για την αποεπιβίβαση των οχημάτων, χώρους στάθμευσης και εξυπηρέτησης ΤΑΧΙ και λεωφορείων, και χώρους κατασκευής κτιρίων για την εξυπηρέτηση του λιμένα
 • Βοηθητικό κτίριο εμβαδού περίπου 140,0m2
 • Κτιρίου διοίκησης και εξυπηρέτησης επιβατών εμβαδού 500m2
 • Διαμόρφωση οδικού κόμβου για την είσοδο / έξοδο στον λιμένα
 • Εργα απορροής ομβρίων υδάτων
 • Η/Μ εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης (καταλοίπων σκαφών) και πυρασφάλειας – πυρόσβεσης του λιμένα

Μετατροπή υφιστάμενου λιμένα σε τουριστικό για την εξυπηρέτηση 70 σκαφών :

 • Ανακατασκευή / λιθεπένδυση του δαπέδου χερσαίου χώρου
 • Ράμπα ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών
 • Προβλήτας, μήκους περίπου 65,0m
 • Προσήνεμου μώλου, περίπου 85,0m και επέκταση του υφιστάμενου μώλου κατά 36,0m περίπου
 • Πλήρης εξοπλισμός των κρηπιδωμάτων με πίλλαρ παροχής ρεύματος και ύδατος στα σκάφη, δέστρες και προσκρουστήρες
 • Χερσαίοι χώροι περίπου 8,0στρ
 • Η/Μ εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης (καταλοίπων σκαφών) και πυρασφάλειας – πυρόσβεσης του λιμένα
Κόστος κατασκευής: 14.500.000,00€