Αλιευτικό Καταφύγιο Καλού Χωριού


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Καλό Χωριό, Ν. Λασιθίου

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2008

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Στα πλαίσια της ακτομηχανικής μελέτης, έγινε α) αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης των κυματισμών από τα βαθιά προς την περιοχή μελέτης και β) αριθμητική προσομοίωση στερεομεταφοράς υπό την κυματική δράση.

  • Αριθμητική προσομοίωση κυματισμών : Ο υπολογισμός της διάδοσης του κύματος έγινε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου CGWAVE το οποίο επιλύει την εξίσωση ήπιων κλίσεων (mild slope equation), παραβολικής μορφής και βασίζεται στη μέθοδο των Xu, Panchang και Demirbilek (1996), λαμβάνοντας υπόψη την διάθλαση, περίθλαση και ανάκλαση του κυματισμού. Υπολογίστηκε α) η διάδοση του κυματισμού στην παράκτια ζώνη και β) η διάδοση του κυματισμού στα κρηπιδώματα των λιμενικών έργων. Μελετήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις έργων έτσι ώστε αφενός να μην προκαλούνται δυσμενείς ακτομηχανικές επιπτώσεις στις παρακείμενες ακτές και αφετέρου το ύψος κύματος στα νέα κρηπιδώματα να μην υπερβαίνει τα 0,30m.
  • Υπολογισμός στερεομεταφοράς : Με χρήση του μοντέλου ροής ενέργειας (CERC) υπολογίστηκε η τάση της κίνησης των θαλασσίων ιζημάτων (ιζήματα πυθμένα, στερεοαπορροή χειμάρρων) λαμβάνοντας υπόψη τα κυματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως προέκυψαν από τα διαθέσιμα ανεμολογικά στοιχεία. Με βάση τα αποτελέσματα των υπολογισμών, εκτιμήθηκε το αναμενόμενο προφίλ της γειτονικής παραλίας στην περιοχή της άμεσης επιρροής του έργου μετά την κατασκευή των λιμενικών έργων.