Χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών Κυπαρισσίου τ. Δ. Ζάρακα


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Δ. Ζάρακα Ν. Λακωνίας

Φορέας : Δήμος Μονεμβάσιας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2010 – 2011

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορά το σχεδιασμό έργων για την αναβάθμιση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στις θέσεις Παραλία και Αγ. Νικόλαος στο Κυπαρίσσι του τέως Δήμου Ζάρακα, έτσι ώστε να λειτουργούν ως καταφύγια τουριστικών σκαφών. Η περιοχή του Κυπαρισσιού βρίσκεται πλησίον με τα ιστορικά κέντρα της Μονεμβασιάς, της Σπάρτης και του Μυστρά. Το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο Κυπαρίσσι, θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει 68 τουριστικά σκάφη διαφόρων μεγεθών, εκ των οποίων τα 36 στην θέση Άγιος Νικόλαος και τα 32 στην θέση Παραλία.
Ολοκληρωμένα στάδια:
 • Ακτομηχανική μελέτη
 • Μελέτη χωροθέτησης
Περιγραφή έργων:

Στη θέση Αγιος Νικόλαος

 • Νέα ράμπα ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών
 • Προβλήτας, μήκους περίπου 25,0m
 • Κατασκευή νέου παραλιακού κρηπιδώματος συνολικού μήκους 45,80m
 • Συμπλήρωση θωράκισης εξωτερικά του προβλήτα
 • Προστασία ποδός από την κυματική δράση, στα υφιστάμενα κρηπιδώματα
 • Καθαίρεση και ανακατασκευή του καταστρώματος του υφιστάμενου προβλήτα, το οποίο παρουσιάζει ρωγμές και καθιζήσεις σε ολόκληρη σχεδόν την έκταση του
 • Κατασκευή έργων διαμόρφωσης της επιδομής της χερσαίας ζώνης, όπως λιθόστρωση, δημιουργία χώρων πρασσίνου, πεζόδρομο κλπ
 • Τοποθέτηση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων ανωδομής και των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 • Νέο βοηθητικό κτήριο, 50m2
 • Υπόγεια δεξαμενή ύδατος

Στη θέση Παραλία

 • Κατασκευή εσωτερικού κρηπιδώματος, μήκους εσωτερικού κρηπιδώματος περίπου 60,0m
 • Επέκταση υφιστάμενου κρηπιδώματος μήκους περίπου 13,40m
 • Κατασκευή έργων διαμόρφωσης της επιδομής της χερσαίας ζώνης
 • Τοποθέτηση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων ανωδομής και των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών έργων
Κόστος κατασκευής: Στη θέση Αγιος Νικόλαος 2.300.000,00€

Στη θέση Παραλία 2.600.000,00€