Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών έργων Ν. Μεσσηνίας από την θεομηνία του Δεκεμβρίου 2008


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Ν. Μεσσηνίας

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2009

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε τη λεπτομερή έρευνα και ανάλυση μιας σειράς στοιχείων και δεδομένων, ώστε να προταθούν τα κατάλληλα έργα και τρόποι για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στα λιμενικά έργα και τις παραλίες του Νομού Μεσσηνίας.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Οριστικές μελέτες έργων για την αποκατάσταση έξι λιμενίσκων του Ν. Μεσσηνίας
Περιγραφή έργων:
  • Αποκατάσταση των ζημιών του προσήνεμου μώλου του λιμένα της Κορώνης με σύνθετη διατομή (συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους και φυσικούς ογκολίθους)
  • Πλήρης ανακατασκευή της υφιστάμενης προκυμαίας του Πεταλιδίου με θαλάσσιο μέτωπο μήκους 150m περίπου, καθώς υπήρξε πλήρης κατάρρευση του κρηπιδότοιχου της, ο οποίος παρέσυρε και την όπισθεν αυτού επίχωση της χερσαίας ζώνης
  • Αποκαταστάσεις ζημιών λιμενικών έργων και ακτογραμμής από Αγ. Ανδρέα Δ. Αίπειας μέχρι Καλό Νερό Δ. Αυλώνος. Συγκεκριμένα οι περιοχές που μελετήθηκαν ήταν το αλιευτικά καταφύγια στον Άγιο Ανδρέα, στις Κιτριές, στην Μαραθούπολη και στην Φοινικούντα
Κόστος κατασκευής:
  • Λιμάνι της Κορώνης 2.300.000,00€
  • Λιμενίσκος Αγ. Ανδρέα Αίπειας 450.000,00€
  • Αλιευτικό καταφύγιο Κιτριών 135.000,00€
  • Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθούπολης 50.000,00€
  • Προκυμαίας και αλιευτικού καταφυγίου Πεταλιδίου 810.000,00€
  • Αλιευτικό καταφύγιο Φοινικούντας 280.000,00€