Επέκταση προσήνεμου μώλου λιμένα Μαραθοκάμπου


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Μαραθόκαμπος, Ν. Σάμου

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2010 – 2011

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε την επικαιροποίηση / τροποποίηση της αρχικής οριστικής μελέτης για την επέκταση του προσήνεμου μώλου του λιμένα Μαραθοκάμπου.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
  • Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
Περιγραφή έργων:
  • Διατομή της επέκτασης του προσήνεμου μώλου, με πρανή εσωτερικά και εξωτερικά
  • Εξωτερική θωράκιση της επέκτασης, με τεχνητούς ογκολίθους τύπου Accropode
  • Το συνολικό μήκος της επέκτασης 150,0m περίπου, σχεδιάστηκε με βάθος έδρασης στα -11,0m
Κόστος κατασκευής: 4.900.000,00€