Αλιευτικό καταφύγιο Λευκού


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Λευκό Καρπάθου

Φορέας : Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2007

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Η μελέτη αφορά στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των εξωτερικών λιμενικών έργων για την επέκταση του αλιευτικοού καταφυγίου στην περιοχή Λευκός της Νήσου Καρπάθου. Στα πλαίσια της μελέτης, έγινε αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης των κυματισμών από τα βαθιά προς την περιοχή μελέτης πριν και μετά την κατασκευή των έργων της επέκτασης του προσήνεμου μώλου.

  • Αριθμητική προσομοίωση κυματισμών : Ο υπολογισμός της διάδοσης του κύματος έγινε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου CGWAVE το οποίο επιλύει την εξίσωση ήπιων κλίσεων (mild slope equation), παραβολικής μορφής και βασίζεται στη μέθοδο των Xu, Panchang και Demirbilek (1996), λαμβάνοντας υπόψη την διάθλαση, περίθλαση και ανάκλαση του κυματισμού. Υπολογίστηκε α) η διάδοση του κυματισμού στην παράκτια ζώνη και β) η διάδοση του κυματισμού στα κρηπιδώματα των λιμενικών έργων. Μελετήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις έργων έτσι ώστε αφενός να μην προκαλούνται δυσμενείς ακτομηχανικές επιπτώσεις στις παρακείμενες ακτές και αφετέρου το ύψος κύματος στα νέα κρηπιδώματα να μην υπερβαίνει τα 0,30m.