Λιμενικές Εγκαταστάσεις Μεστών


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Χίος

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2003

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Ο λιμένας Μεστών βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Νήσου Χίου. Στα πλαίσια της μελέτης βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων εκπονήθηκε μελέτη κυματικής διείσδυσης – διαταραχής προκειμένου να σχεδιαστούν απορροφητικά  κρηπιδώματα, στα οποία θα εξασφαλίζεται κυματισμός μικρότερος από 0,50m για περίοδο κύματος σχεδιασμού 1, 50 και 100 έτη.

  • Υπολογισμός μέγιστων υψών κύματος με εφαρμογή της μεθόδου GODA και στατιστική επεξεργασία στατιστικών με βάση καταγραφές 23 ετών
  • Αριθμητική προσομοίωση κυματισμών : Ο υπολογισμός της διάδοσης του κύματος έγινε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου CGWAVE το οποίο επιλύει την εξίσωση ήπιων κλίσεων (mild slope equation), παραβολικής μορφής και βασίζεται στη μέθοδο των Xu, Panchang και Demirbilek (1996), λαμβάνοντας υπόψη την διάθλαση, περίθλαση και ανάκλαση του κυματισμού. Υπολογίστηκε α) η διάδοση του κυματισμού στην παράκτια ζώνη και β) η διάδοση του κυματισμού στα κρηπιδώματα των λιμενικών έργων. Μελετήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι κατασκευής απορροφητικών κρηπιδοτοίχων. Επελέγει η κατασκευή κρηπιδοτοίχων τύπου “IGLOO”.
  • Υπολογισμός χρονικής διάρκειας λειτουργίας των κρηπιδωμάτων στην περίοδο ενός έτους. Με βάση ετήσςια στατιστικά ανεμολογικά στοιχεία και τα αποτελέσματα της αριθμητικής προσομοίωσης, υπολογίστηκε ο αριθμός των ημερών του έτους κατά τις οποίες το ύψος κύματος ξεπερνά το 1,0m.