Προβλήτας Λιμένος Πύλου


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Πύλος Ν. Μεσσηνίας

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2006

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Η μελέτη αφορά στην προστασία έναντι υποσκαφών του προβλήτα της Πύλου από την κυματική δράση και η αποκατάσταση των ζημιών που δημιουργήθηκαν από σεισμική δράση. Στα πλαίσια της μελέτης αποκατάστασης του προβλήτα, έγινε αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης των κυματισμών από τα βαθιά προς την περιοχή.

  • Αριθμητική προσομοίωση κυματισμών : Ο υπολογισμός της διάδοσης του κύματος έγινε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου CGWAVE το οποίο επιλύει την εξίσωση ήπιων κλίσεων (mild slope equation), παραβολικής μορφής και βασίζεται στη μέθοδο των Xu, Panchang και Demirbilek (1996), λαμβάνοντας υπόψη την διάθλαση, περίθλαση και ανάκλαση του κυματισμού. Υπολογίστηκε α) η διάδοση του κυματισμού στην παράκτια ζώνη και β) η διάδοση του κυματισμού στα κρηπιδώματα των λιμενικών έργων. Μελετήθηκαν εναλλακτικά έργα ενίσχυσης στο πόδι του προβλήτα για την προστασία έναντι υποσκαφών.