Ξενοδοχειακός λιμένας της «ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ ΑΕ»


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Αγιος Νικόλαος Κρήτη

Φορέας : «ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ ΑΕ»

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2007

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Η μελέτη αφορά στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των λιμενικών έργων για την κατασκευή ξενοδοχειακού λιμένα και την ανάπλαση της παράκτιας ζώνης έμπροσθεν του ξενοδοχείου "ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ", στον Αγιο Νικόλαο της Κρήτης. Στα πλαίσια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έγινε αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης των κυματισμών από τα βαθιά προς την περιοχή μελέτης μετά την κατασκευή των λιμενικών έργων του ξενοδοχειακού λιμένα.

  • Αριθμητική προσομοίωση κυματισμών : Ο υπολογισμός της διάδοσης του κύματος έγινε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου CGWAVE το οποίο επιλύει την εξίσωση ήπιων κλίσεων (mild slope equation), παραβολικής μορφής και βασίζεται στη μέθοδο των Xu, Panchang και Demirbilek (1996), λαμβάνοντας υπόψη την διάθλαση, περίθλαση και ανάκλαση του κυματισμού. Υπολογίστηκε α) η διάδοση του κυματισμού στην παράκτια ζώνη και β) η διάδοση του κυματισμού στα κρηπιδώματα των λιμενικών έργων. Μελετήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις έργων έτσι ώστε αφενός να μην προκαλούνται δυσμενείς ακτομηχανικές επιπτώσεις στις παρακείμενες ακτές και αφετέρου το ύψος κύματος στα νέα κρηπιδώματα να μην υπερβαίνει τα 0,30m.