Μικρά Λιμενικά Έργα Μεσοχωρίων


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Μεσοχώρια, Ν. Ευβοίας

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2003

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Η παραλία των Μεσοχωρίων βρίσκεται στα νοτιοανατολικά παράλια της Νήσου Εύβοιας. Στην ακτομηχανική μελέτη μελετήθηκαν ενδεχόμενες προσχώσεις ή διαβρώσεις στην παραλία, πριν και μετά την κατασκευή των λιμενίσκου για την εξυπηρέτηση αλιευτικών σκαφών και μικρών τουριστικών σκαφών που διέρχονται από την περιοχή.

Η ακτομηχανική μελέτη περιελάμβανε τα ακόλουθα :

  • Συλλογή στοιχείων : α) κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής (π.χ. ανεμολογικά στοιχεία, όμβριες απορροές κλπ) προκειμένου να υπολογιστεί το κυματικό κλίμα στα βαθιά, β) αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών για την ανάλυση της εξέλιξης της ακτογραμμής.
  • Αριθμητική προσομοίωση : Προσομοιώθηκε η διάδοση των κυματισμών προς την περιοχή των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθλαση, τη ρήχωση και τη θραύση των κυματισμών.
  • Ιζηματολογική αναγνώριση : Λήφθησαν στοιχεία ιζήματος του θαλασσίου πυθμένα.
  • Στερεομεταφορά : Υπολογίστηκε η στερεομεταφορά παράλληλα στην ακτή λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης των κυματισμών, τις αναλύσεις των ιζημάτων, τις στερεοαπορροές των χειμάρρων, τα θαλάσσια ρεύματα, και την παλίρροια.  Ο υπολογισμός της στερεομεταφοράς έγινε με χρήση εμπειρικών μοντέλων (CERC).