Αλιευτικό καταφύγιο Λευκού


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Λευκό Καρπάθου

Φορέας : Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2007

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Το αλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται στα δυτικά παράλια της Καρπάθου στον ομώνυμο όρμο. Αναπτύσσεται στο νότιο όριο της βραχώδους εξάρσεως, μεταξύ του ακρωτηρίου Λιανή Πούντα και του ορμίσκου Ποτάλι. Στην ακτομηχανική μελέτη μελετήθηκαν ενδεχόμενες προσχώσεις ή διαβρώσεις στην ευρύτερη περιοχή και την λιμενολεκάνη, πριν και μετά την κατασκευή των έργων επέκτασης του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου.

Η ακτομηχανική μελέτη περιελάμβανε τα ακόλουθα :

  • Συλλογή στοιχείων : α) κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής (π.χ. ανεμολογικά στοιχεία, όμβριες απορροές κλπ) προκειμένου να υπολογιστεί το κυματικό κλίμα στα βαθιά, β) αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών για την ανάλυση της εξέλιξης της ακτογραμμής.
  • Αριθμητική προσομοίωση : Προσομοιώθηκε η διάδοση των κυματισμών προς την περιοχή των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθλαση, τη ρήχωση και τη θραύση των κυματισμών.
  • Ιζηματολογική αναγνώριση : Λήφθησαν στοιχεία ιζήματος του θαλασσίου πυθμένα.
  • Στερεομεταφορά : Υπολογίστηκε η στερεομεταφορά παράλληλα στην ακτή λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης των κυματισμών, τις αναλύσεις των ιζημάτων, τις στερεοαπορροές των χειμάρρων, τα θαλάσσια ρεύματα, και την παλίρροια.  Ο υπολογισμός της στερεομεταφοράς έγινε με χρήση εμπειρικών μοντέλων (CERC).