Βελτίωση λιμενίσκου Κερίου


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Κερί Δήμου Ζακύνθου

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2009

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:


Ο λιμενίσκος βρίσκεται στον όρμο του Κεριού, ο οποίος σχηματίζεται στο μυχό του κόλπου του Λαγανά στα νοτιοανατολικά παράλια της νήσου Ζακύνθου, δυτικά της νησίδας Μαραθονήσι. Στην ακτομηχανική μελέτη μελετήθηκαν ενδεχόμενες προσχώσεις ή διαβρώσεις στην παρακείμενη παραλία, καθώς επίσης και η κίνηση ιζήματος σε σχέση με την λιμενολεκάνη του λιμενίσκου.

Η ακτομηχανική μελέτη περιελάμβανε τα ακόλουθα :

  • Συλλογή στοιχείων : α) κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής (π.χ. ανεμολογικά στοιχεία, όμβριες απορροές κλπ) προκειμένου να υπολογιστεί το κυματικό κλίμα στα βαθιά, β) αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών για την ανάλυση της εξέλιξης της ακτογραμμής,
  • Αριθμητική προσομοίωση : Προσομοιώθηκε η διάδοση των κυματισμών προς την περιοχή των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθλαση, τη ρήχωση και τη θραύση των κυματισμών.
  • Ιζηματολογική αναγνώριση : Λήφθησαν στοιχεία ιζήματος του θαλασσίου πυθμένα.
  • Στερεομεταφορά : Υπολογίστηκε η στερεομεταφορά κάθετα και παράλληλα στην ακτή λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης των κυματισμών, τις αναλύσεις των ιζημάτων, τις στερεοαπορροές των χειμάρρων, τα θαλάσσια ρεύματα, την παλίρροια και την εξέλιξη της ακτογραμμής σε προηγούμενα έτη βάσει των αεροφωτογραφιών. Ο υπολογισμός της στερεομεταφοράς παράλληλα στην ακτή έγινε με χρήση εμπειρικών μοντέλων (CERC) και της στερεομεταφοράς κάθετα στην ακτή με χρήση μοντέλων μαθηματικής προσομοίωσης (SBEACH). Με βάση τα αποτελέσματα των υπολογισμών, εκτιμήθηκε το αναμενόμενο προφίλ της παρακείμενης παραλίας μετά την κατασκευή των λιμενικών έργων.