Προστασία Παραλιακού Οικισμού Κορδία


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Οικισμός Κορδία - Καλαμάτα

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2001

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Περιοχή μελέτης είναι η παράκτια ζώνη έμπροσθεν του οικισμού Κορδία του Δήμου Καλαμάτας. Ο οικισμός του Κορδία βρίσκεται στο δυτικό όριο του Δήμου και σήμερα αποτελεί την επέκταση της πόλεως προς τα δυτικά.  Η περιοχή αντιμετώπιζε έντονο πρόβλημα διάβρωσης από την κυματική δράση. Το συνολικό μήκος της περιοχής που μελετήθηκε ήταν περίπου 1.900 m και προτάθηκαν έργα σε μήκος περίπου 500m στα οποία το πρόβλημα της διάβρωσης ήταν ιδιαίτερα έντονο.

Η ακτομηχανική μελέτη περιελάμβανε τα ακόλουθα :

  • Συλλογή στοιχείων : α) κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής (π.χ. ανεμολογικά στοιχεία, όμβριες απορροές κλπ) προκειμένου να υπολογιστεί το κυματικό κλίμα στα βαθιά, β) αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών για την ανάλυση της εξέλιξης της ακτογραμμής.
  • Ιζηματοληψίες – Εργαστηριακή ανάλυση : Λήφθησαν στοιχεία ιζήματος του θαλασσίου πυθμένα και έγινε εργαστηριακή ανάλυση για τον καθορισμό της κοκκομετρικής σύνθεσης των ιζημάτων καθώς και άλλες φυσικών και στατιστικών παράμετροι που κατά περίπτωση κρίνεται ότι απαιτούνται (πχ μέση διάμετρος, τυπική απόκλιση κλπ). Συντάχθηκε έκθεση ιζηματολογικής ανάλυσης.
  • Αριθμητική προσομοίωση : Προσομοιώθηκε η διάδοση των κυματισμών προς την περιοχή των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθλαση, τη ρήχωση και τη θραύση των κυματισμών.
  • Στερεομεταφορά : Υπολογίστηκε η στερεομεταφορά κάθετα και παράλληλα στην ακτή λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης των κυματισμών, τις αναλύσεις των ιζημάτων, τις στερεοαπορροές των χειμάρρων, τα θαλάσσια ρεύματα, την παλίρροια και την εξέλιξη της ακτογραμμής σε προηγούμενα έτη βάσει των αεροφωτογραφιών. Η προσομοίωση της στερεομεταφοράς κάθετα και παράλληλα έγινε με χρήση μαθηματικών μοντέλων (Stwave, Genesis, Sbeach). Προσομοιώθηκε η στερεομεταφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και διερευνήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις κάθετων και παράλληλων έργων για την παράκτια προστασία της περιοχής μελέτης. Προσομοιώθηκε η εξέλιξης της ακτογραμμής υπό την κυματική δράση πριν και μετά την κατασκευή κάθε εναλλακτικής διάταξης έργων.