Προστασία ακτών Δήμου Αβίας και Μικράς Μαντίνειας


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Αβία Μεσσηνίας

Φορέας : Δήμος Αβίας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2005

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στα ανατολικά παράλια του Μεσσηνιακού Κόλπου από την παραλία του Μύρτου στον Δήμο Καλαμάτας μέχρι το Ακρωτήριο Κιτριών στο Δήμο Αβίας. Η περιοχή αντμετωπίζει έντονο πρόβλημα διάβρωσης των ακτών της από την κυματική δράση, η οποία είναι οξύτατη κατά τους χειμερινούς μήνες. Το συνολικό μήκος της περιοχής που μελετήθηκε ήταν περίπου 6,70Km. Προτάθηκαν έργα τα οποία αφορούσαν προβόλους κάθετα στην ακτή και αποσπασμένους κυματοθραύστες καθώς και έργα αναπλήρωσης της ακτής με ίζημα στις τοποθεσίες Μικρή Μαντίνεια, Αρχοντικό Αβίας, παραλία Αβίας, Παλαιόχωρα, Ακρογιάλι και παραλία Κιτριών

Η ακτομηχανική μελέτη περιελάμβανε τα ακόλουθα :

  • Συλλογή στοιχείων : α) κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής (π.χ. ανεμολογικά στοιχεία, όμβριες απορροές κλπ) προκειμένου να υπολογιστεί το κυματικό κλίμα στα βαθιά, β) αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών για την ανάλυση της εξέλιξης της ακτογραμμής.
  • Ιζηματοληψίες – Εργαστηριακή ανάλυση : Λήφθησαν στοιχεία ιζήματος του θαλασσίου πυθμένα και έγινε εργαστηριακή ανάλυση για τον καθορισμό της κοκκομετρικής σύνθεσης των ιζημάτων καθώς και άλλες φυσικών και στατιστικών παράμετροι που κατά περίπτωση κρίνεται ότι απαιτούνται (πχ μέση διάμετρος, τυπική απόκλιση κλπ). Συντάχθηκε έκθεση ιζηματολογικής ανάλυσης.
  • Αριθμητική προσομοίωση : Προσομοιώθηκε η διάδοση των κυματισμών προς την περιοχή των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθλαση, τη ρήχωση και τη θραύση των κυματισμών.
  • Στερεομεταφορά : Υπολογίστηκε η στερεομεταφορά κάθετα και παράλληλα στην ακτή λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης των κυματισμών, τις αναλύσεις των ιζημάτων, τις στερεοαπορροές των χειμάρρων, τα θαλάσσια ρεύματα, την παλίρροια και την εξέλιξη της ακτογραμμής σε προηγούμενα έτη βάσει των αεροφωτογραφιών. Η προσομοίωση της στερεομεταφοράς κάθετα και παράλληλα έγινε με χρήση μαθηματικών μοντέλων (Stwave, Genesis, Sbeach). Προσομοιώθηκε η στερεομεταφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και διερευνήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις κάθετων και παράλληλων έργων για την παράκτια προστασία της περιοχής μελέτης. Προσομοιώθηκε η εξέλιξης της ακτογραμμής υπό την κυματική δράση πριν και μετά την κατασκευή κάθε εναλλακτικής διάταξης έργων.