Αντιδιαβρωτική προστασία παραλίας Καλού Νερού


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Καλό Νερό Δήμου Αυλώνος Μεσσηνίας

Φορέας : Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2010

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Η περιοχή μελέτης οριοθετείται από την εκβολή του Αρκαδικού ρέματος στα νότια και του ρέματος Μπραζέρη στα Βόρεια. Διακρίνεται σε δύο παράκτιες ενότητες με βάση τις επιτόπιες διερευνήσεις της ακτής μελέτης, την γεωμορφολογία της, το ίζημα κατά μήκος της ακτής, τις χρήσεις γης κλπ.. Η πρώτη ενότητα, αφορά το βόρειο τμήμα από την εκβολή του ρέματος Μπραζέρη μέχρι την βραχώδη έξαρση της ακτής στο μέσο περίπου της περιοχής μελέτης. Η δεύτερη ενότητα αφορά το νότιο τμήμα μέχρι την εκβολή του Αρκαδικού ρέματος. Η δράση των κυμάτων, ιδιαίτερα από τον δυτικό και το νοτιοδυτικό τομέα πελάγους, σε συνδυασμό με τα θαλάσσια ιζήματα και την γεωμορφολογία της παράκτιας ζώνης, έχει ως συνέπεια την διαχρονική υποχώρηση της παραλίας με σταθερό ρυθμό. Οι φερτές ύλες των ρεμάτων που οριοθετούν την περιοχή μελέτης δεν επαρκούν για την διατήρηση της ευστάθειας της ακτής. Το συνολικό μήκος της περιοχής που μελετήθηκε ήταν περίπου 3,0Km.

Η ακτομηχανική μελέτη περιελάμβανε τα ακόλουθα :

  • Συλλογή στοιχείων : α) κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής (π.χ. ανεμολογικά στοιχεία, όμβριες απορροές κλπ) προκειμένου να υπολογιστεί το κυματικό κλίμα στα βαθιά, β) αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών για την ανάλυση της εξέλιξης της ακτογραμμής.
  • Ιζηματοληψίες – Εργαστηριακή ανάλυση : Λήφθησαν στοιχεία ιζήματος του θαλασσίου πυθμένα και έγινε εργαστηριακή ανάλυση για τον καθορισμό της κοκκομετρικής σύνθεσης των ιζημάτων καθώς και άλλες φυσικών και στατιστικών παράμετροι που κατά περίπτωση κρίνεται ότι απαιτούνται (πχ μέση διάμετρος, τυπική απόκλιση κλπ). Συντάχθηκε έκθεση ιζηματολογικής ανάλυσης.
  • Αριθμητική προσομοίωση : Προσομοιώθηκε η διάδοση των κυματισμών προς την περιοχή των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθλαση, τη ρήχωση και τη θραύση των κυματισμών.
  • Στερεομεταφορά : Υπολογίστηκε η στερεομεταφορά κάθετα και παράλληλα στην ακτή λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης των κυματισμών, τις αναλύσεις των ιζημάτων, τις στερεοαπορροές των χειμάρρων, τα θαλάσσια ρεύματα, την παλίρροια και την εξέλιξη της ακτογραμμής σε προηγούμενα έτη βάσει των αεροφωτογραφιών. Η προσομοίωση της στερεομεταφοράς κάθετα και παράλληλα έγινε με χρήση μαθηματικών μοντέλων (Stwave, Genesis, Sbeach). Προσομοιώθηκε η στερεομεταφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και διερευνήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις κάθετων και παράλληλων έργων για την παράκτια προστασία της περιοχής μελέτης. Προσομοιώθηκε η εξέλιξης της ακτογραμμής υπό την κυματική δράση πριν και μετά την κατασκευή κάθε εναλλακτικής διάταξης έργων.