Αντιδιαβρωτική προστασία παραλίας Δήμου Μεθώνης


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Μεθώνη Μεσσηνίας

Φορέας : Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2010

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης:

Η περιοχή μελέτης είναι η παράκτια ζώνη του όρμου της Μεθώνης, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα διάβρωσης. Η παραλία του Μεθώνης, αναπτύσσεται στα παράλια του ομώνυμου όρμου και εκτείνεται από  τον λιμενοβραχίονα στις δυτικές ακτές του όρμου έμπροσθεν του κάστρου της Μεθώνης, μέχρι τη νησίδα Χελωνάκι στα ανατολικές ακτές του όρμου. Σε όλο το μήκος της, η παράκτια ζώνη της Μεθώνης, περιλαμβάνει την αμμώδη παραλία, η οποία σχηματίζεται βόρεια του λιμενοβραχίονα και εντός της λιμενολεκάνης, την παραλία με άμμο και κροκάλες, οι οποία σχηματίζεται ανατολικά της περιοχής του λιμένα και βρίσκεται στο μέσο περίπου του όρμου, και την ανατολική ακτή του όρμου. Το συνολικό μήκος της περιοχής που μελετήθηκε ήταν περίπου 2,6Km.

Η ακτομηχανική μελέτη περιελάμβανε τα ακόλουθα :

  • Συλλογή στοιχείων : α) κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής (π.χ. ανεμολογικά στοιχεία, όμβριες απορροές κλπ) προκειμένου να υπολογιστεί το κυματικό κλίμα στα βαθιά, β) αεροφωτογραφίες διαφόρων ετών για την ανάλυση της εξέλιξης της ακτογραμμής.
  • Ιζηματοληψίες – Εργαστηριακή ανάλυση : Λήφθησαν στοιχεία ιζήματος του θαλασσίου πυθμένα και έγινε εργαστηριακή ανάλυση για τον καθορισμό της κοκκομετρικής σύνθεσης των ιζημάτων καθώς και άλλες φυσικών και στατιστικών παράμετροι που κατά περίπτωση κρίνεται ότι απαιτούνται (πχ μέση διάμετρος, τυπική απόκλιση κλπ). Συντάχθηκε έκθεση ιζηματολογικής ανάλυσης.
  • Αριθμητική προσομοίωση : Προσομοιώθηκε η διάδοση των κυματισμών προς την περιοχή των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάθλαση, τη ρήχωση και τη θραύση των κυματισμών.
  • Στερεομεταφορά : Υπολογίστηκε η στερεομεταφορά κάθετα και παράλληλα στην ακτή λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης των κυματισμών, τις αναλύσεις των ιζημάτων, τις στερεοαπορροές των χειμάρρων, τα θαλάσσια ρεύματα, την παλίρροια και την εξέλιξη της ακτογραμμής σε προηγούμενα έτη βάσει των αεροφωτογραφιών. Η προσομοίωση της στερεομεταφοράς κάθετα και παράλληλα έγινε με χρήση μαθηματικών μοντέλων (Stwave, Genesis, Sbeach). Προσομοιώθηκε η στερεομεταφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και διερευνήθηκαν εναλλακτικές διατάξεις κάθετων και παράλληλων έργων για την παράκτια προστασία της περιοχής μελέτης. Προσομοιώθηκε η εξέλιξης της ακτογραμμής υπό την κυματική δράση πριν και μετά την κατασκευή κάθε εναλλακτικής διάταξης έργων.