Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθοκάμπου


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Μαραθόκαμπος, Ν. Σάμου

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2010 – 2011

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε την επικαιροποίηση / τροποποίηση της αρχικής οριστικής μελέτης για την ανάπτυξη του αλιευτικού καταφυγίου Μαραθοκάμπου. Το αλιευτικό καταφύγιο Μαραθοκάμπου προβλεπόταν να αναπτυχθεί εντός του υφιστάμενου λιμένα Μαραθοκάμπου.
Ολοκληρωμένα στάδια:
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Οριστική μελέτη λιμενικών έργων
 • Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
Περιγραφή έργων:
 • Παραλιακό κρηπίδωμα, μήκους περίπου 91,0m
 • Θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους, σε μήκος περίπου 20,0m στη ρίζα του κρηπιδώματος, για τον εγκιβωτισμό της αμμώδους παραλίας και την προστασία της από την ανάκλαση των κυματισμών
 • Επέκταση κατά πλάτος του κρηπιδώματος του υπήνεμου μώλου σε μήκος περίπου 14,0m προς τα δυτικά και περίπου 43,0m προς τα νότια από το πέρας της υφιστάμενης ράμπας, η οποία καταργείται
 • Κρηπιδώματα μήκους 141,0m
 • Προβλήτας μήκους περίπου 55,50m
 • Ράμπα ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών
 • Κατασκευή έργων απορροής ομβρίων υδάτων, από την χερσαία ζώνη όπισθεν των κρηπιδωμάτων
 • Τεχνικά εξαρτήματα και Η/Μ έργα, σε όλα τα κρηπιδώματα, π.χ. ελαστικών παρεμβλημάτων και δεστρών, φρεατίων, πίλλαρ για την παροχή ύδατος, ρεύματος, εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης, Α/Σ πυρόσβεσης
 • Βυθοκόρηση λιμενολεκάνης
Κόστος κατασκευής: 3.950.000,00€