Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο βελτίωση και επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Τυρού


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Τυρός Δ. Νότιας Κυνουρίας, Ν. Αρκαδίας

Φορέας : τ. Δήμος Απόλλωνος

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2003

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Με την διαδικασία εκπόνησης των περιβαλλοντικών μελετών, διερευνώνται οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον πριν και μετά την κατασκευή των έργων βελτίωσης του λιμενίσκου στον Τυρό. Στη μελέτη που εκπονήθηκε διερευνήθηκαν αφενός οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και αφετέρου αν οι προτεινόμενες εργασίες είναι σύμφωνες με τις χωροταξικές και κοινωνικές απαιτήσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου, την ασφάλεια και με την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.
Ολοκληρωμένα στάδια:
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εγκρίθηκε με την απόφαση Α.Π. 1661/02-06-2005)
Περιγραφή έργων:
 • Επέκταση του προσήνεμου μώλου προς τα δυτικά σε μήκος 88,50m
 • Παραλιακά κρηπιδώματα, συνολικού μήκους περίπου 204,65m
 • Ράμπα ανέλκυσης καθέλκυσης σκαφών, πλάτους 9,0m
 • Υπήνεμος μώλος, μήκους περίπου 30,20m
 • Βυθοκόρηση της λιμενολεκάνης, έμπροσθεν των παραλιακών κρηπιδωμάτων έως τα -3,50m
 • Λιμενολεκάνη, η οποία θα καταλαμβάνει συνολικά έκταση θαλάσσιας επιφάνειας 14.000m2
 • Εξοπλισμός κρηπιδωμάτων, με δέστρες και προσκρουστήρες για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών
 • Δίκτυα Η/Μ, παροχής ύδατος – ρεύματος και πυρόσβεσης
 • Χερσαία ζώνη, η οποία λιθοστρώνεται έως το όριο της υφιστάμενης παραλιακής οδού, η οποία ανακατασκευάζεται
 • Αποστράγγιση (ΝΣΓ) (ΧΘ 115+000~ΧΘ 120+000)
 • Διευθέτηση εγκαρσίων ρεμάτων και έλεγχος επάρκειας διατομής τους με υπολογισμό ανομοιόμορφης ροής
Κόστος κατασκευής: 4.300.000,00€