Περιβαλλοντική μελέτη για τα έργα μικρά λιμενικά έργα Αγίας Άννας


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Αγία Άννα, Ν. Ευβοίας

Φορέας : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2007

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Με την διαδικασία εκπόνησης των περιβαλλοντικών μελετών, διερευνώνται οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον πριν και μετά την κατασκευή των έργων του λιμενίσκου για την εξυπηρέτηση 50 σκαφών. Στις μελέτες που εκπονήθηκαν διαπιστώνεται αν οι προτεινόμενες εργασίες είναι σύμφωνες με τις χωροταξικές και κοινωνικές απαιτήσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου, την ασφάλεια και με την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εγκρίθηκε με την απόφαση Α.Π. 16068/1907/17-04-2008)
Περιγραφή έργων:
  • Προσήνεμος μώλος, με πρανή από φυσικούς λίθους και ογκολίθους και εξωτερική θωράκιση από τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα τύπου Accropode, συνολικού μήκους 135m
  • Παραλιακά κρηπιδώματα μήκους περίπου 100
  • Ράμπα ανελκύσεως/καθελκύσεως σκαφών
  • Προβλήτας μήκους 112,0m και πλάτους 4,50m
  • Λιμενολεκάνη, έκτασης 5,50 στρεμμάτων με μέσο βάθος 7,0m περίπου
  • Οδός πρόσβασης, συνολικού μήκους 118m και πλάτους 4,50m
  • Εξοπλισμός, με πίλλαρς παροχής ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, πίλλαρς πυρόσβεσης, ανοξείδωτες δέστρες, ελαστικά παραβλήματα, κλίμακες κλπ εξαρτήματα, ηλεκτροφωτισμός όλου του λιμενίσκου, τροχήλατη δεξαμενή υποδοχής οικιακών αποβλήτων των σκαφών και φανοί ναυσιπλοϊας
Κόστος κατασκευής: 7.950.000,00€