Περιβαλλοντική μελέτη για τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας παραλίας Δήμων Μεθώνης – Αίπειας (Παραλία Δήμου Μεθώνης)


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Παραλία Μεθώνης

Φορέας : Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 2010

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορά στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων για την παράκτια προστασία της περιοχής. Μελετήθηκαν οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον πριν και μετά την κατασκευή των έργων. Δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των έργων λαμβάνοντας υπόψη το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής (NATURA) και την υποθαλάσσια αρχαιολογική περιοχή έμπροσθεν του οικισμού της Μεθώνης.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Υποβλήθηκε)
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Υποβλήθηκε)
Περιγραφή έργων:
  • Έξι έξαλοι κυματοθραύστες μήκους 110,0m, 110,0m, 100,0m, 100,0m, 120,0m και 125,0m αντίστοιχα
  • Τέσσερις ύφαλοι κυματοθραύστες μήκους 120,0m, 110,0m, 100,0m και 110,0m αντίστοιχα
  • Ενίσχυση υφιστάμενων βραχωδών εξάρσεων με φυσικούς ογκολίθους σε μήκος 100,0m
Κόστος κατασκευής: 6.000.000,00€