Εγγειοβελτιωτικά έργα Δήμου Ανδρούσας


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Ν. Μεσσηνίας

Φορέας : τ. Δήμος Ανδρούσας

Διάρκεια Υπηρεσιών : 06-2001 έως 11-2001

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Η μελέτη αφορούσε το σχεδιασμό φράγματος και δικτύου άρδευσης στπ Δήμο Ανδρούσας Μεσσηνίας. Το δίκτυο άρδευσης προσομοιώθηκε με μαθηματικό ομοίωμα, με το οποίο εξετάσθηκαν εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας και βελτιστοποιήθηκε ο σχεδιασμός του.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Προκαταρκτική υδρολογική μελέτη υδραυλικών έργων
  • Προκαταρκτική υδραυλική μελέτη υδραυλικών έργων

Σε συνεργασία με άλλα γραφεία:

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
  • Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Περιγραφή έργων:
  • Φράγμα μήκους 330m και συνολικού ύψος 40m στο ρέμα «Κακόρεμα»
  • Δίκτυο άρδευσης συνολικού μήκους 40,50Km για την άρδευση 10.000 στρεμ. περίπου
Κόστος κατασκευής: 18.250.000,00€