Μελέτη χερσαίων χώρων λιμένα Πατρών - τμήμα αναμόρφωσης περιοχής Αγίου Ανδρέα - τμήμα Α3, Αποστράγγιση χερσαίων χώρων


Χώρα / Περιοχή : Ελλάδα / Ν. Αχαΐας

Φορέας : Λιμενικό ταμείο Πατρών

Διάρκεια Υπηρεσιών : 04-1999 έως 06-1999

Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή μελέτης: Το γραφείο μας είχε την ευθύνη εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης σε στάδιο οριστικής μελέτης, η οποία αφορούσε στην αποχέτευση και αποστράγγιση ομβρίων υδάτων χερσαίων χώρων του λιμένα.
Ολοκληρωμένα στάδια:
  • Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων
Περιγραφή έργων:
  • Αποχέτευση και αποστράγγιση ομβρίων υδάτων χερσαίων χώρων λιμένα εκτάσεως 30 στρεμμάτων περίπου, στον οποίο περιλαμβάνονται χώροι στάθμευσης, κτίριο λιμένος, αθλητικές εγκαταστάσεις και οδοί προσπελάσεως.
Κόστος κατασκευής: 748.350,00€